Giao dịch từ bất kỳ đâu Tải ứng dụng di động SimpleFX!
Animation's background Animation's background

Liên kết

Nhận tới 25% phần chia doanh thu từ tất cả trader bạn giới thiệu trực tiếp.

How It Works - The Power of Sharing

  1. Sign Up & Get Your Unique Referral Link with Promo Code for Your Friend: To get started, simply sign up to SimpleFX and enjoy our affiliate program. You can find your referral link in the "refer friends" section in the menu.
  2. Invite Friends & Offer 5% Cashback: Share your referral link with promo code with friends and invite them to join our platform. Each friend who signs up using your code will enjoy a generous 5% cashback on all their transactions for 30 days.
  3. Earnings Grow with Active Referrals: The more friends you invite and the more actively they trade on our platform, the more you earn! You can earn up to an astonishing 50% spread value, based on the number of users you refer and their trading activity.
  4. Ready-Made Landing Pages & Widgets: We understand the value of time, so we provide you with ready-made landing pages, banners, and widgets. Effortlessly engage your audience and watch your referrals soar!
  5. Track & Optimize Your Performance: Our intuitive affiliate dashboard allows you to monitor your earnings, see the number of referrals, and analyze which sources bring the most conversions. Data-driven insights empower you to refine your strategy for optimal results.
Nhận đường link
Đăng ký với một email, sao chép đường link để kiếm tiền
Mời bạn bè
Bạn có thể tăng tổng thu nhập của mình với mỗi nhà giao dịch mới bạn mời được
50% Chia sẻ Doanh thu
Nhận ngay tiền hoa hồng lên tới 50% cho mỗi giao dịch của bạn bè
Nhận đường link
Đăng ký với một email, sao chép đường link để kiếm tiền
Mời bạn bè
Bạn có thể tăng tổng thu nhập của mình với mỗi nhà giao dịch mới bạn mời được
50% Chia sẻ Doanh thu
Nhận ngay tiền hoa hồng lên tới 50% cho mỗi giao dịch của bạn bè

Kết nối đa cấp

Công cụ tiếp thị

Nhận tới 25% phần chia doanh thu từ khách hàng SimpleFX bạn giới thiệu, cộng với 5% doanh thu từ các trader do bạn bè của bạn giới thiệu. Kiểm tra mỗi giao dịch và nguồn thu nhập của bạn.

Lời

Theo dõi thống kê giao dịch của đối tác của bạn theo thời gian thực với phần mềm liên kết hoàn toàn minh bạch của bên thứ ba. Xem lượng thu nhập được tạo ra cho bạn mỗi ngày và tối ưu hóa năng suất hệ thống của bạn.

Ẩn danh

Phần mềm liên kết SimpleFX cho phép bạn truy cập các giao dịch liên kết của mình trọn đời. Tuy nhiên, tất cả dữ liệu được ẩn danh hoàn toàn nên bạn có thể kiểm soát thu nhập của mình mà không làm tổn hại đến quyền riêng tư của người khác.

Hệ thống cookie đơn giản

Chương trình đối tác SimpleFX hoàn toàn minh bạch ở mọi cấp độ. Chúng tôi theo dõi những khuyến nghị và giao dịch được tạo ra từ hệ thống của mình với hệ thống mở dựa trên cookie.

Questions about Referring Friends?

1. How can I check if I successfully opened account under my affiliate?

You can go to affiliate dashboard, click on your username and check your user ID. Your affiliate should see the same user ID in his “conversions” tab in his affiliate panel.

2. How much can I earn as an affiliate?

Our program has 5 tiers. On each of them we offer % revenue as of a commission of turnover for the previous 30 days.

TIER: REVENUE
(a minimum of)
TURNOVER
(for the previous 30 days)
Basic 10% up to $5
Silver 15% $5 - $500
Gold 20% $500 - $5 000
Platinum 30% $5 000 - $15 000
Diamond 50% over $15 000

3. When exactly can I earn 50%?

You have to achieve the Diamond tier.

Unleash Your Earning Potential

Join our affiliate program now and witness your earnings reach new heights.
Sign up today and embrace a future filled with limitless possibilities!

Dừng mơ mộng
Bắt đầu Giao dịch

Nền tảng giao dịch đơn giản nhất và mạnh mẽ nhất