เทรดได้จากทุกที่ รับแอปมือถือ SimpleFX!
Animation's background Animation's background

Trading glossary

Trading glossary is something every trader will need to understand. SimpleFX will take you through some of the main terms used in trading and explain what they mean.

Trading Terms Glossary

A

Arbitrage

What is arbitrage in trading? It happens when you can take advantage of price difference - buy an asset at one place and immediately sell it in another market with profit.

Ask Price

What does ask price refer to in trading? It’s the price a seller asks from buyers in a market. When the asking price matches the bid price (offered by potential purchasers) usually a transaction happens.

Asset

What is an asset in trading? It’s a resource that can be possessed and exchanged between parties. A bond, currency, equity, commodity, or cryptocurrency - are some examples of assets. In practice traders exchange assets themselves (spot market) or contracts tied to assets (ie. futures market).

Automated Traiding

Traders can teach computer programs to make trade orders for them. The practice is called algorithmic trading. The orders can be executed by simple rules, ie. decision tree, or by deep learning algorithms that are able to teach themselves.

B

Base Rate

What is a base rate. Central banks, such as Fed, Bank of England or European Central bank, set the rate they charge commercial banks for loans. Higher base interest rates slows inflation, rises income from bank deposits, but also rise the cost of borrowing, and negatively influences the stock market.

Bear and bull market

Bull and bear are symbols of uptrend and downtrend. Bears are skeptical, they expect the prices of an asset (cryptocurrency or stock) to go down, or even collapse. They usually try to short the companies or cryptos at the right time. On the other hand, bulls are optimistic about the future price. They want to buy low and sell in future.

bitcoin คืออะไร?

Bitcoinเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่สร้างขึ้นในปี 2009 ตามหลักการพิมพ์กระดาษด้วยตัวเองโดย Satoshi Nakamoto Bitcoin ช่วยให้เกิดการชำระเงินอย่างรวดเร็ว(และการชำระเงินระดับไมโคร) ในราคาที่ต่ำมากและหลีกเลี่ยงความจำเป็นสำหรับหน่วยงานกลางและผู้ตีพิมพ์

C

Currency Peg

What does it mean that one currency is pegged to another? Usually currencies used in different countries can be freely exchanged between buyer and sellers. It is less common that they are pegged, tied to the price of another currency, usually at the 1:1 ratio. Cryptos can be pegged aswell. The most popular are stablecoins tied to US dollar, such as Tether, USD Coin, or Binance Coin. Pegging a currency is tricky, as the central bank (or stablecoin issuer) needs to control the price.

Customer Price Index (CPI)

What is CPI? It’s one of the most popular tool to measure the inflation. It tracks the change of the prices customers pay for goods and services. It’s given in percentages. If it is too high central banks need to act and raise interest rates. The move can slo the economy down, but will help to curb inflation.

F

Fundamental analysis

What is fundamental analysis? It’s one of the most popular approach to assessing the value of an asset. For companies it takes into account their cashflow, reserves, financial and market results, as well as future potential. Traders who can correctly measure the fundamentals of an asset can see market opportunities as the current market price may be lower or higher than the intrinsic value of a stock, commodity, or cryptocurrency.

Future Contract

You might have heard of futures. These are derivatives. Buyers and sellers agree to a transaction at a specific price at a specific time in the future. Futures are a good way to hedge current positions. They are also often more volatile than the spot market, as futures prices sometimes can drop to negative.

G

Gross Domestic Product (GDP)

What is GDP? Gross domestic product is the sum of the value of the goods and services produced in a country (or region). Usually economists measure annual GDP to check if the economy is growing or shrinking, and to compare the economic power of a territory.

H

Hedging

Some trades, positions or investmets are done to make profit, other to reduce ones exposure to risk. Companies, countries, and individuals can hedge making a move opposite to their main position. You may hedge by shorting futures of an asset you own (Bitcoin, Tesla stocks), or by investing in an asset which price usually moves inversely.

High Frequency Trading (HFT)

What is HFT? The use of computers introduced algorithmic trading and high frequency trading. Automatic algorithms can perform trades faster than humans, and find a better price, buy and sell faster than a trader acting manually. HFT strategies can lead to “flash crashes”, when algorithms make the same mistake at the same time.

I

Initial Public Offering (IPO)

What does IPO mean? The shortest definition is the stock exchange debut - the first sale of the equity in the public market. IPO turns a private owned company into a public company as anyone can buy a stake in it. Companies raise new investment capital through IPO, the owners decide to sell part of their firm. Before an IPO investment banks and owners asses the value of the company and propose a price per share. However, on the day a company goes public big price movements are very common.

Interest

If you borrow money, you are supposed to pay interest to the lender. The price of the credit is usually expressed by annual percentage rate (APR). A second meaning of interest is the stake a stockholder has in a company, also expressed as a percentage.

Intrinsic Value

What is intrinsic value? In finance the term is used to describe the true value of an asset, which usually is different from the market price. Companies, commodities, or currencies are undervalued or overvalued as it is difficult to assess the intrinsic value. Traders try to do it using fundamental analysis.

L

LImit Order

What is a limit order? Traders can open orders at a more attractive price than the current one. If you want to buy an asset, you can place a limit order at a lower price. If you are selling at a higher price. The limit order will be fulfille only when the market reaches your desired level.

Leverage

What is leverage in finance? It’s a method of making more profit without investing more money. Traders can open a position using margin, which can be just a fraction of the value of an order. The margin trading provider lends the missing funds to their clients. Leverage allows you to make much more money if you are on the right side of the market, but if the market goes against you, you can quickly loose the margin.

Liquidity

When trading different assets you will quickly realize, that in some markets transactions happen very often, an don the others you’d need to wait several minutes for a price to change. This is the concept of liquidity. Liquid assets can be bought and sold any time, while less liquid assets (ie. expensive yachts) need a specific buyer.

M

Margin Call

When the funds on a trading account fall below the level needet to keep a position open, the owner receives a margin call warning. Unless more money is added to an account, the position will be automatically closed. In the past brokers would literally call their clients to inform about the situation, that’s where the term derives from.

S

Stop Order

When placing a stop order you want to execute a trade when the price is less attractive for you than the current one. Why would you want to do it? To stop loss. If you are holding an asset, you may want to sell if the price goes down before it crashes for good.

W

What is FIFO, and how does it affect hedging strategies?

In forex trading, FIFO (First In, First Out) is a rule requiring that you exit your first (or oldest) open trade if you have multiple trades of the same pair and size open. This can impact hedging strategies where you aim to open opposite positions (BUY and SELL) on the same instrument for risk management. If FIFO is enabled on your platform, opening a new position in the opposite direction will close the oldest position of the same size, preventing simultaneous BUY and SELL positions. To maintain both positions,, you need to disable the FIFO option, available in the Symbols panel next to the trade calculator.

What is a rollover?

Rollover is an automated process engineered to transfer your position to the next available contract on futures-based CFDs, such as BUND or TNOTE. It's free of charge and enables you to hold your position open past its expiration date without the need to close and reopen it at a new rate manually. More details, examples and upcoming rollover dates can be found here.

การตั้งจุดกำไร (Take Profit) คืออะไร?

การตั้งจุดกำไร (Take Profit) คือคำสั่งเพื่อปิดหุ้นที่เปิดอยู่ก่อนหน้านี้ในราคาที่ได้กำไรมากกว่าราคา ณ เวลาที่ซื้อ เมื่อถึงจุดกำไรที่ตั้งไว้ คำสั่งซื้อจะถูกปิดลง

การถือหุ้นระยะ 'ยาว' หรือ 'สั้น' หมายความว่าอะไร?

ถ้าหากคุณซื้อคู่เงินและคุณเปิดหุ้นระยะ 'ยาว' หากขายระยะ 'สั้น' เช่นหากคุณซื้อหุ้น EUR/USD 1 ล๊อตนั้นหมายความว่าคุณเปิดหุ้นระยะยาวสำหรับ EUR 100,000 ยูนิตและถ้าหากคุณขาย AUD/CAD 10 ล๊อตนั้นหมายความว่าคุณเปิดหุ้นระยะสั้น USD 1,000,000 ยูนิต

การหยุดความสูญเสีย (Stop Loss) คืออะไร?

การหยุดความสูญเสีย (Stop Loss) เป็นคำสั่งปิดหุ้นที่เปิดอยู่ก่อนหน้านี้ในราคาที่ได้กำไรน้อยกว่าราคาที่ลูกค้าซื้อ ณ เวลาก่อนหน้า การหยุดความสูญเสีย (Stop Loss) เป็นการกำหนดจุดที่คุณตั้งการซื้อขาย เมื่อถึงจุดที่กำหนดไว้ รายการคำสั่งจะถูกปิดลง มันจะช่วยคุณได้มากหาคุณในการลดระดับการสูญเสียเมื่อตลาดไปในทางทิศทางตรงกันข้าม จุดหยุดการสูญเสียจะถูกตั้งอยู่ด้านล่างของราคา ASK ปัจจุบันในราคาขายหรือเหนือราคา BID ปัจจุบันในขาย

การเลื่อนจุดสูญเสีย (trailing stop) คืออะไร?

การเลื่อนจุดสูญเสีย (trailing stop) เป็นการหยุดการสูญเสียอีกประเภทหนึ่ง มันจะถูกตั้งค่าระดับร้อยละไม่ว่าจะต่ำกว่าราคาตลาด(สำหรับหุ้นระยะยาว)หรือเหนือกว่าราคาตลาด(สำหรับหุ้นระยะสั้น)

กำไรขั้นต้น (Margin) คืออะไร?

กำไรขั้นต้น (Margin) เป็นร้อยละของจำนวนการซื้อขายทั้งหมดซึ่งนักเทรดต้องการเช่นเดียวกับการฝากเงินที่น่าเชื่อถือได้เพื่อให้นักเทรดสามารถซื้อขายได้ จำนวนนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าดำเนินการ มันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของดุลยภาคทางบัญชีของคุณที่ตั้งไว้ในบัญชีของคุณเช่นเดียวกับเป็นเงินฝากในการซื้อขาย ความต้องการของกำไรขั้นต้น (Margin) ถูกคำนวณโดยการนำร้อยละของขนาดการซื้อขายตามสัญญาและได้รับการยินยอมจากนักเทรดล่วงหน้าในเงื่อนไขการซื้อขาย

ที่ทำการธุรกรรมการเงิน (spot market) คืออะไร?

ที่ทำการธุรกรรมการเงิน (spot market) หมายถึงตลาดที่จัดการเกี่ยวกับราคาตราสารทางการเงินปัจจุบัน

ฟอเร็กซ์โบรกเกอร์ (Forex broker) คืออะไร?

ฟอเร็กซ์โบรกเกอร์ (Forex broker) เป็นตัวกลางระหว่างคุณและแผนกระหว่างธนาคาร, เครือข่ายของธนาคารที่ทำการค้าอื่นๆ โดยปกติแล้วฟอเร็กซ์โบรกเกอร์ (Forex broker) จะเสนอราคาจากธนาคารและทำหน้าที่ให้บริการสภาพคล่อง SimpleFX ใช้ธนาคารหลายแห่งในด้านราคาและเราเสนอราคาที่ดีที่สุดและการดำเนินการอย่างรวดเร็วให้กับคุณ

สถานการณ์ทางบัญชีซื้อขายของคุณ (margin call) คืออะไร?

มาร์จิ้นคอล (Margin Call) เป็นสัญญาณแจ้งเตือนไปยังผู้ซื้อขายเมื่อดุลยภาคของบัญชีต่ำกว่าระดับมาร์จิ้น 50% นี้หมายถึงว่าบัญชีที่เหลืออยู่มีเพียงอัตรากำไรขั้นต้นและควรจะฝากเงินมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้พบกับไปปัญหาการปิดอัตโนมัติ (Stop Out) หรือการบังคับให้ปิด เครื่องมือซื้อขายจะเริ่มปิดหุ้นที่ซื้อขายในระดับ Stop Out ซึ่งถูกตั้งค่าระดับมาร์จิ้นไว้ที่ 30%

ส่วนต่างของราคาที่คาดว่าจะได้จากการเทรดและราคาจริง (slippage) คืออะไรและทำไมมันถึงเกิดขึ้น?

ส่วนต่างของราคาที่คาดว่าจะได้จากการเทรดและราคาจริง (slippage) เกิดขึ้นเมื่อมีสภาพคล่องที่จำกัดหรือมีความผันผวนของตลาดสูง ช่องว่างของตลาดปกติแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในตลาดเมื่อราคาสามารถพุ่งขึ้นไปได้หลาย pips โดยไม่มีการซื้อขายของราคาในระหว่างนั้น เช่นเดียวกับว่าราคานั้นๆมีสภาพคล่องตัวสูง ตัวอย่างเช่น ถ้าหากราคาอยู่ที่ 50 และมี 1 ล้านตัวที่สามารถซื้อขายได้ในราคา 50 จากนั้น รายการสั่งซื้อ 3 ล้านรายการเกิดส่วนต่างของราคาที่คาดว่าจะได้ขึ้นเนื่องจาก 3 ล้านนั้นมากกว่าจำนวน 1 ล้านที่เปิดให้ซื้อขายในราคา 50

เสปรด (Spread) คืออะไร?

เสปรด (Spread) คือความแตกต่างระหว่างราคา bid และ ask ราคา bit เป็นอัตราที่คุณสามารถขายคู่เงินและราคา ask เป็นอัตราที่คุณสามารถซื้อคู่เงิน ด้วยเราคุณสามารถซื้อขายตราสารที่หลากหลายด้วยเสปรดที่ยืดหยุ่น นี้ช่วยให้คุณมั่นใจในระดับความโปร่งใสที่ดีในการซื้อขาย

“order volume” ในการซื้อขาย Forex คืออะไร?

คำว่า “order volume” หมายถึงจำนวนมาตรญานของล๊อตที่คุณต้องการซื้อขาย 1.00 หมายถึง 1 standard lot หรือ 100,000 ยูนิตของสกุลเงินหลัก ดังนั้น 0.10 หมายถึง 1 mini lot หรือ 10,000 ยูนิตของสกุลเงินหลัก 0.01 หมายถึง 1 micro lot หรือ 1,000 ยูนิตของสกุลเงินหลัก

“ไซส์” คืออะไร?

ขนาดของการซื้อขายบ่งบอกถึงขนาดของตำแหน่งที่คุณต้องการเปิด ไม่ใช่จำนวนเงินทุนของคุณที่คุณต้องการใช้ มันขึ้นอยู่กับตราสารทุน

ไม่มีผลลัพธ์

หยุดฝัน
เริ่มซื้อขาย

เครื่องมือซื้อขายที่ทรงพลังและใช้งานง่ายที่สุด