เทรดได้จากทุกที่ รับแอปมือถือ SimpleFX!
Animation's background Animation's background

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ในการซื้อขายและตราสารหุ้นล่าสุด

สัมผัสประการณ์การซื้อขายใหม่

การทำธุรกรรมเงินดิจิตอลจะถูกส่งจากกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์และลงชื่อเข้าใช้แบบดิจิทัลเพื่อความปลอดภัย ทุกคนในเครือข่ายจะรู้

Essential iOS App! 🌟

Unlock a world of possibilities at your fingertips! Experience seamless convenience with our mobile app - your ultimate companion for productive trading. Download now and elevate your mobile trading experience!

Must-Have Android App! 🌟

Unlock a world of possibilities at your fingertips! Experience seamless convenience with our mobile app - your ultimate companion for productive trading. Download now and elevate your mobile trading experience!

Desktop app

Introducing the SimpleFX Desktop App!

Experience the power of SimpleFX trading integrated into your computer or laptop with the innovative SimpleFX Desktop App - a progressive web application (PWA) designed to revolutionize your trading journey.

Unlock numerous benefits by installing the SimpleFX Desktop App, which not only functions as a dynamic web page but also provides the convenience of an independent application. Enjoy features such as a dedicated icon in your launcher, home screen, start menu, and appearing organically in your device search results

Installing the SimpleFX Desktop App is a breeze:

  1. Launch SimpleFX on your computer browser
  2. Click on the Install icon located at the top right of the address bar
  3. Follow the user-friendly onscreen instructions to seamlessly install SimpleFX Desktop App

You can explore step-by-step instructions for Chrome and Edge.

หยุดฝัน
เริ่มซื้อขาย

เครื่องมือซื้อขายที่ทรงพลังและใช้งานง่ายที่สุด